ᓄᓇᕗᒻᒥ ᑭᓪᓕᓯᓂᐊᖅᑏᑦ

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓱᓕᔪᑦ


ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ (ᔪᓚᐃ 1, 2019) 38,780
ᐃᖃᓗᖕᓂ CPI-ᒧᑦ ᐊᓯᔾᔨᖅᑐᖅ (ᓯᑎᐱᕆ 2019/ᓯᑎᐱᕆ 2018)% 1.3
ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ  
            (ᑕᖅᑭᓄᑦ ᐱᖓᓱᓄᑦ ᐃᒪᐃᒐᔪᒃᑐᑦ ᐃᓱᓕᒃ ᓯᑎᐱᕆ 2019)
            ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ 16,400
                      ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᓖᑦ 14,100
                                ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᓖᑦ ᖃᔅᓯᐅᓂᖏᑦ % 53.7
                      ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᙱᑦᑐᑦ 2,200
                                ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᙱᑦᑐᑦ ᖃᔅᓯᐅᓂᖏᑦ % 13.7
ᓱᓕᔪᖅ GDP 2017-ᒥ ᐱᕈᕐᓂᕐᒧᑦ ᖃᔅᓯᐅᓂᖏᑦ % -0.4
 


* ᓄᓇᕗᒻᒥ ᑭᒡᓕᓯᓂᐊᖅᑏᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖃᓪᓚᕆᖕᒪᑕ
ᑐᓴᒐᒃᓴᓂᒃ ᓴᖅᑭᑦᑎᔭᕆᐊᖃᖅᐸᒃᖢᑎᒃ ᐅᖃᐅᓯᖅᑕᕆᔭᒃᑯᑦ
ᑕᕝᕙᓂ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᖕᒥ ᒪᓂᒪᓕᑐᐊᕌᖓᑕ.